REGULAMIN SYSTEMU
`Sky-Desk.eu`Niniejszy Regulamin systemu Sky-Desk (zwanym dalej `Regulaminem`) określa ogólne warunki świadczenia usług
W zakresie praw i obowiązków stron Umowy zawieranej na odległość, której przedmiotem jest zarządzanie bazą danych za pośrednictwem Internetu poprzez przeglądarkę internetową

I. Postanowienia Ogólne
1. Podmiotem oferującym i świadczącym usługę w postaci systemu Sky-Desk.eu opetremu o przeglądarkę internetową jest `Sky-Desk Sp. z o.o.` z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Olbrachta 58 lok. 122, 01-111 Warszawa, NIP: 5272752403, REGON: 363155678, KRS: 0000589931 zwanym w Umowie oraz Regulaminie `Sky-Desk`
2. Podstawą świadczenia usług w postaci systemu baz danych on-line Sky-Desk (zwanym też `CRM/ERP`) jest zawarcie pomiędzy Klientem a Sky-Desk Umowy o udostępnianie i przedstawianie informacji z baz danych Sky-Desk Klientowi w sposób uporządkowany tak sam wcześniej zaprojektował widok i architekturę w ramach dostępnych możliwości systemu
3. Ilekroć jest mowa w Regulaminie o Kliencie rozumie się przez to także odpowiednio Płatnika/Opiekuna Prawnego, o ile zawarł on w imieniu Klienta Umowę
4. Zawarcie umowy następuje w momencie kliknięcia guzika /Załóż konto/ na stronie Sky-Desk.eu pod warunkiem zaakceptowania warunków poprzez kliknięcie guzika zatwierdzającego OK

II. Postanowienia dotyczące użytkowania konta przez Klienta
1. W ramach Sky-Desk Klient otrzymuje indywidualne konto (zwanym dalej `Kontem`) za pomocą którego po zalogowaniu się na stronie internetowej [prefix].Sky-Desk.eu będzie mógł korzystać z przeprowadzanych przez Sky-Desk funkcji wskazanych w Umowie
2. Klient niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu należności (lub w przypadku wersji demo bez opłaty) z nią związanych otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej indywidualny login oraz hasło umożliwiające zalogowanie się na stronie Sky-Desk.eu. i uczestniczenie w Systemie
3. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
a) Działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników;
b) Nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników;
c) Nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;
d) Nie udostępniania osobom trzecim haseł dostępowych do Konta.
4. Sky-Desk nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Niezgodny z celem użytkowania systemu sposób, w jaki Klient korzysta z Konta, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Jakiekolwiek szkody Klienta wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez niego Konta osobom trzecim;
c) Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta do Konta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Klient powinien niezwłocznie zawiadomić dział techniczny Sky-Desk celem zablokowania nieuprawnionego korzystania z Konta przez osoby trzecie;
d) Działania oprogramowania lub sprzętu należącego do Klienta, które uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Systemu, w tym wywołane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta w szczególności włamania oraz wirusy komputerowe

III. Zasady świadczenia usługi przez Sky-Desk
1. Sky-Desk zobowiązuje się do udostępniania i katalogowania danych Klienta określonych w Umowie lub Regulaminie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie
2. Sky-Desk zobowiązuje się do zaufania prywatności danych klienta, z wyjątkiem modułów wizyt pacjenta oraz wizyt pojazdów. Dane te nie obejmują danych personalnych i teleadresowych Lakarza/Warsztatu, cen wykanania usług,
3. Klient ma prawo do zmiany swoich wszystkich danych w systemie Sky-Desk informując o tym emailowo lub telefonicznie Sky-Desk
4. Klient ma prawo do wprowadzania nowych danych i ich zmian o ile są zgodne z regulaminem i nie naruszają dobrego mienia osób trzecich
5. Sky-Desk zobowiązuje się do pomocy technicznej on-line lub telefonicznie w celu naprawienia działania systemu wynikającego z błędnej konfiguracji systemu w ramach obowiązującego (wykupionego) pakietu
6. Sky-Desk nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług zaistniałych z przyczyn technicznych niezależnych od Sky-Desk, a wywołanych przez bezprawne działania osób trzecich lub siłę wyższą (w tym przerwy dostawy prądu lub internetu przez usługodawcę.)


IV. Wystawienie faktury
1. Niezwłocznie po wyrażeniu woli przez Klienta zawarcia Umowy (w tym zakupienia dostępu na stronie internetowej) na adres mailowy wskazany przez niego przesłana zostanie faktura pro-forma w przypadku zakupu wersji demo lub zwykła faktura w przypadku dokonania płatności on-line
2. W przypadku chęci zakupu wrsji płatnej i powrotu ze strony banku z anulowaną zapłatą - czyli brakiem potwierdzenia zapłąty - instancja będzie działać jeszcze przez 14 dni. Po tym czasie będzie zablokowana

V. Odstąpienie od Umowy
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania Umowy składając stosowne oświadczenie
2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku rozpoczęcia przez niego korzystania z usługi świadczonej na podstawie Umowy
3. Warunkiem uznania skutecznego prawa odstąpienia jest sporządzenie i własnoręczne podpisanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym na adres 01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 58/122:
4. W przypadku braku przelewu w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia wersji platnej Sky-Desk może zablokować konto Klienta bez możliwości logowania. Klient będzie powiadomiony o tym fakcie emailem i SMSem o ile ma te dane wprowaadzone popranie do system
5. Rozwiązanie umowy następuje w momencie gdy system jest zablokowany i nieużywany przez 6 miesięcy - w tym przypadku usuwane są wszystkie dane klienta zapisane na serwerach systemu Sky-Desk. O tym fakcie klient zostaje powiadomiony emailem i SMSem pod warunkiem że ma poprawnie wpisane dane
www2.pl
Dział Obsługi Klienta
Ul. Dworcowa 6a
99-100 Łęczyca
Polska


VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wysyłając pismo na adres wskazany w ust. 3 Rozdziału V Regulaminu
2. Reklamacje składane do Sky-Desk będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu pisma

VII. Inne postanowienia
1. Opiekun Klienta niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy o szkolenie oraz Regulaminu przez Klienta
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w module Dentist i Cars pomiędzy Sky-Desk pod warunkiem udzielenia takiej zgody przez właściciela danych
3. Klient powinien poinformować Sky-Desk o zmianie swojego adresu korespondencyjnego. Niedopełnienie tego obowiązku powodować będzie, iż pisma kierowane na posiadany przez Sky-Desk adres Klienta uznaje się za skutecznie doręczone
4. Spory, które mogłyby wyniknąć z Umowy o szkolenie oraz Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Umową o szkolenie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu

VIII. Wymagania sprzętowe
1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż do prawidłowego przeprowadzenia Kursu powinien on dysponować sprzętem o minimalnej konfiguracji sprzętowej, niezbędnym systemem operacyjnym oraz łączem internetowym o parametrach wskazanych poniżej w Regulaminie
2. Sky-Desk nie zapewnia sprzętu, systemu operacyjnego oraz łącza internetowego
3. Minimalna konfiguracja sprzętowa:
a) Komputer klasy PC z procesorem Intel(R) Core(TM)2 o częstotliwości minimalnej 2Ghz lub telefon smartfon (zalecany taki o parametrach iPhone od wersji 4 w górę)
b) Monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej - lecz zalecana jest rozdzielczość minimalna 1600 x 900;
c) Klawiatura i myszka lub ekran dotykowy;
d) Połączenie z siecią Internet zapewniającą transfer przychodzący na minimalnym poziomie 256 Kb/s. i wychodzącym na minimalnym poziomie 128 Kb/s
4. Niezbędne oprogramowanie do korzystania ze Sky-Desk:
a) Graficzny system operacyjny: Windows, Linux, OSX, iOS, Android;
b) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 34 lub wyższej, Opera w wersji 27 lub wyższej, Google Chrome w wersji 35 lub wyższej (zalecany);
c) Obsługa Java-script 6 lub wyższe, jQuery oraz Cookies
d) W przypadku wolnego działania systemu Sky-Desk można zmiejszyć poziom efektów które zużywają zasoby poprzez Panel Sterowania w Sky-Desk
5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż:
a) System Sky-Desk nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Działa on w przeglądarce internetowej tak samo niezależnie od parametrów sprzętu
b) Nie potrzeba zmieniać konfiguracji systemu, firewalli ani innych dodatkowych ustawień dostępu do internetu;
6. W przypadku wątpliwości i problemów Klient może zwracać się o udzielenie pomocy do Działu Obsługi Klienta dyżurującym od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 22 247 29 57 lub adresem emailowym: helpdesk@Sky-Desk.eu